OSMANLICA VAKFİYE ÖRNEĞİ

OSMANLICA VAKFİYE ÖRNEĞİ


ve şart eyledik ki câmiʻ-i mezkûrda tarik-i halvetîyyeden Kutbu’l-aktâb eş-Şeyh Sivâsî Hazretlerinin Sellemallâhu Teʻâlâ hulefâsından veyahut hulefâsının hulefâsından husûsan mezkûr ‘in hulefâsından olub bu câmiʻ-i şerifin binasına bâʻis ü bâdî ve sebeb-i âdî olan eş-Şeyh Abdülehad Efendi hulefasından vaʻiz ve tefsire kâdir bir şeyh her cumʻa günü tefsir-i şerîfden ve ehâdîs-i mesnevîde mi olur maʻlûmu olduğı ulûmdan vaʻiz ve nasihat idüb ahyânen tâlib-i ilm olan fukarasına ders vire mukâbele-i vaʻiz ve tedrise yevmî yirmi akçe vazife mutasarrıf ola ve şeyh-i merkûme ve zâviye-i mezkûrede maʻan hidmetinde olan sûfiyyûna yemeklik yirmi akçe dâhî virile ve câmiʻ-i mezkûr kurbunda vâkîʻ olub bir tarafı tarik-i amm ve bir tarafı mescid ve ibnâ olunan hucurâta ve tarafeyn kendü mülküm ile mahdûd olan iki çift fevkânî ve tahtânî evlerde şeyh sâkin olub harâbe müşrif olursa mütevelli-i zâviyeden taʻmîr ide eğer şeyh kendü ihtiyârıyla çıkub âhar yerde sakîn olub mezkûr evler kirâya virilmek lâzım gelürse mütevvellî kiraya vire ve her bâr ki zikr olunan evlerde şeyh sakîn olmak isteye süknâsına kimesne mâniʻ ve müzâhim olmaya ve câmiʻ-i mezkûrda imâmete kâdir olub beş vakitde imamet iden imâma yevmî beş akçe vazife virile ve hitâbet uhdesinden gelür hatibe dahî yevmî üç akçe vazife verile, vefatımdan sonra Şeyh nazır olub cümle umûr-ı evkâf ve cihet-i mezkûre re’y-i münîr ve tedbir-i müstenîrlerine müfevvez olub cihet-i nezârete mutasarrıf ola ve min baʻd binâ olunacak beş bâb hucûrâtda sâkin olanlara dâhî kezâlik yevmî ikişer akçe virilüb…Baʻde masârıf bâkî kalan zevâyidi şeyh re’yi ile vucûh-ı hayrâta sarf oluna…

OSMANLICA VAKFİYE ÖRNEĞİ” için 2 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bitnami