Osmanlıca Ta’lik Yazı Türüne Örnek Belge

Osmanlıca Ta’lik Yazı Türüne Örnek Belge

Osmanlıca Ta’lik Yazı Türü Nedir ?

Hat  sanatında kullanılan, Osmanlıca yazı türlerinden bir tanesidir. Ta’lik yazı türünde hemen hemen her harf yuvarlak şeklinde kavisli bir yapıya sahiptir. Menşei İran’a dayanmaktadır. Osmanlı devleti tarafından ise Fatih Sultan Mehmet döneminde keşfedilip kullanılmaya başlanmıştır. Asılmış bir görünüme sahip olduğundan asma yazı türü de denilir. Ta’lik yazı türünde harfler eğri çizgiler şeklinde yazılır ayrıca harflerin yuvarlağımsı bir görünüme sahip olmasının yanında belli noktalarda harfler incelirken belli noktadalar da kalınlaşır. Bu yazı türü genelde kadı sicilleri, kitabeler, divan yazıları ama en çok mezar taşlarında nu türün kullanıldığı görülmektedir.

 

Osmanlıca Ta’lik Yazı Türüne Örnek Belge

Ma’rûz

Taraf-ı ‘âlî-i hazreti vekâlet-i penâhîye

Ma’rûz-ı dâ’î-i kemîneleridir ki: Müneccimbaşı bulunanların umûr-ı hesâbiyye ve tahriyyesine mu’âvenet etmek üzere şehriyye altı yüz elli guruş ma’aşla mu’âvinlik hıdmetinde bulunan şehzâde muvakkıtı Hafız Ahmed Efendi’nin

Mu’ahharan müneccimbaşılık hıdmetine ta’yîni sırasında mu’âvinlik-i mezkûra dahi âherinin ta’yîni der-dest olduğu hâlde mûmâ ileyhin vukû’-ı vefâtıyla  hıdmet- mezkûre açıkda kalmış olduğuna

Ve müddet-i medîden beri müneccimbaşılık kitâbetinde bulunan Mehmed ‘İzzet Efendi’nin derkâr olan liyâkat ve ehliyetine mebni hıdmet-i mezkûreye icrâ-yı me’mûriyeti istid’âsına dâ’ir re’îsü’l-müneccimîn mükremetlû

Tahir Efendi’nin i’tâ etmiş olduğu takrir-i manzûr-ı ‘âlî-i sadâret- penâhîlleri buyurulmak üzere leffen takdim kılınmış ve mütâla’asından ma’lûm-ı dekâyık-melzûm-ı âsafâneleri buyurulacağı vechile mu’avenete mahsûs

Ma’âş-ı mezkûr ile izni mûmâ ileyhin hıdmet-i mezkûreye ta’yîni fenn-i hesâb-ı nücûmun devâm-ı sıhhat ve terakkîsine medâr olacağı cihetle lüzûm-ı sahîha tahtında bulunmuş olmasıyla icrâ-yı îcâbı

Bâbında emrû irâde hazret-i men lehü’l-emrindir. Fî 16 L. Sene 283.

Mehmed Refik

Prof. Dr.Yılmaz KURT

Osmanlıca Ta’lik Yazı Türüne Örnek Belge” için bir yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bitnami