OSMANLICA TAHRİR DEFTERİ

OSMANLICA TAHRİR DEFTERİ


 

Adana Mufassal Tahrir  Defteri s.1004

Hızır Bey eş-şeh-îrün bi-Yasgüden Zikr olunan nehri mezkür Yasgüden Hızır Bey sâbıken nehr-i Ceyhun’dan ihrâc etmiş  imiş nehr-i mezbûr defter-i atîkde tîmâra kayd olunmuş hâliyen defter-i cedîdde hâssa-i pâdişâhî kayd  olunub der-i devlete’ arz olundukda nehr-i mezbûr mezkûr yasgüden

Hızır Bey’e dergâh-ı   mu’allâdan himmet ve inâyet olunub mezkûrun kazması ve küreği ile ihdâs eyledüği çeltik  argı olmağın sâhib-i ‘arza öşrün virdikden sonra şer’î ve örfî küllî ve cüz’î ve kâffe-i mahsûlat ve âmme-i vâridâtlar ile cümlesin min-cemî’i’l-vücûh

Serbestiyet mefrûzü’l-kalem ve maktû’u’l-kadem kendüye temlik ve teslim eyleyüb eline işbu nişân-ı mekremet-ünvânımı virdim ve buyurdum ki: Ba’de’l-yevm zikr olınan çeltik argı vech-i mefsûr üzere her kimin toprağında vâkı’ olursa sâhib-i ‘ arza öşrün virdikten sonra küllî ve cüz’î şer’î ve örfî cümle mahsûlâtı ile min-cemî’i’l-cihât mezkûr çeltik argını serbest memnû’ü’l-kalem ve merfû’u’l-kadem neslen ba’de neslin fer’ân ba’de aslin el-an yerese Allâhu el’arz ve min aleyha müşârun ileyhin mülk-i mahzı hakk-ı sırfı olub sâir müllâk emlâk-ı meşrû’larına ve vechle mutasarrıflar ise müşârun  ileyh dahî ol vechle mutasarrıf ola dilerse sata ve isterse bağışlaya ve murâd idünürse vakf eyleye ol babda usûl-i şecere-i Keyyânî ve fürhu’-ı devha-i Osmânî benim evlâd-ı emced-i saltat-ı şirâzımdan ve vüzerâ-‘izâmdan ve ümerâ-ı fihâm ve erkânı vâlâ-makâm ve a’yân-ı zevi’l-ihtirâm ve sâir hüddâm-ı sitâre-ihtişâmımdan ve bâki mutasarrıfin-i emvâl ve mübâşirîn-i a’mâlden ve havâss ü avâm bi’l-zümre’i enâmdan muhassılân hiç ferd-ivefrâd-ı âferîdeden kâyinen men kâne bi vechin mine’l-vücûh ve sebebin mine’l-esbâb mâni’ ve dâfi’ ve münâzi’ olmaya ve dahl ü ta’arruz kılmaya  ve her kim tebdil ve tahvil veya tağyir ve ta’tîl etmek isteye fe-Allâhu ta’âlâ hasemehu tebeddülü’l-‘arzı gayre’l-‘arzı ve’s-semâvâtü matviyyatün bi-yemînihi

Ve nâss-ı muhkem “femen beddelehü ba’de mâ-semî’âhu feinnemâ ismuhu ale’l-lezîne yubeddelûnehu” müsted’âsınca ‘idâd-ı mücriminden ma’dûd ola şöyle bileler ve bu mülknâme-i hümâyûnu ve tuğrâ-yı garrâ-yı cihân-mutâ-ı vâcibü’l-ittibâ’ımla mühellâ ve mücellâ görenler mazmûn-ı meymûn-ı mekremet-nümûnun

Muhakkak ve musaddak tutub i’timâd-ı aslî ve i’tikâd-ı külli kılalar deyu eline mülk-nâme-i şerîf sadaka olunmağın suret-i mülknâme tafsili üzre ve defter-i cedide kayd olundu mülknâme sene selâsîn ve tis’ami’e Rebî’i’l-evvel gurresiyle müvarrahdır ve zikr olan nehrin cümlesi altmış dört bin akçe hâsıl yazar serbestlik üzere tasarruf edün re’isin ve sakâsın ve kürekçisin kendü kimi dilerse eyleye kimesne mâni’ olmaya nehr-i mezbûr hâssa kayd olundukda mîrî tarafından hâsıl-ı çeltük otuz iki bin akçalığa kayd olunub nısf-ı âher rencbere hâsıl kayd olunmuş idi hâliyen nehr-i mezkûr Hızır Bey’in mülkü kayd olundu.

Prof.Dr. Yılmaz KURT

OSMANLICA TAHRİR DEFTERİ” için bir yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bitnami