Osmanlıca Sened Belge Türü

Osmanlıca Sened Belge Türüne Bir Örnek


 

 

Abdülaziz Hân Bin Mahmud El-Muzaffer Dâimâ An-Cânib-i Nezâret-i Evkâf-ı Hümâyûn

İlm ü haber cedvelinin varaka numerosu 30

İlm ü haber cedvelinin defter numerosu 12

Harameyn-i Muhteremeyn Hazinesinden Mazbût Çelebi Sultân Mehmed Han Hazretleri Vakf-ı Şerîfî

Bâ’is tahrîr-i sened oldur ki: Evkâf-ı Hümâyun Hazinesine Amasya Evkâf Müdürlüğü tarafından vurûd iden bâlâda numeroları muharrer ilm ü haber cedvelinden müstebân olduğu vechile Amasya Sancağı’nda Merzifon Kazâsı’nda kasaba civârında Kömürcüoğlu  nâm mahalde kâin muşârunda ileyh Çelebi Sultân Mehmed Hân Hazretleri Vakf-ı Şerîfî müstegallâtından iki tarafı mülkî  müşteri tarlası bir tarafı salih tarlası bir tarafı tarik-i âmm

İle mahdûd tahminen on iki dönüm a’şâr-ı şer’iyyelü yedi yüz gurûş kıymetlü bir kıt’a tarlaya mutasarrıf olan Kâdîoğlu Mehmed tarla-yı mezkûrı

Hüsn-i rızasıyla İmâmoğlu Emrullah’a yedi yüz gurûşa kat’iyyen ferâğ ve kasr-ı yed  etmeğle beher sene

a’şârı şer’iyyesin edâ etmek üzere ber-mûceb-i şurût-ı evkâf-ı merkum Emrullah’ın tarla-yı  mezkûr-ı zabt u tasarrufuna izin virildiğini müş’ir

işbu temessük it’â kılındı. Fî 19  Ramazân sene 1286 ve Fî 10 Kânün-ı evvel sene 1285. Dâhil-i defter 10 Eylül, 11 Kânûn-ı sânî.

 

 

Atik

Temessükde olan cild numerosu

 

Atik

Temessükde olan varaka numerosu

 

El-yevm kayd olduğu defterin cild numerosu

 

El-yevm kayd olunduğu  defterin varaka numerosu

Prof. Dr. Yılmaz KURT

Osmanlıca Sened Belge Türü” için bir yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bitnami