OSMANLICA RİK’A

OSMANLICA RİK’A

Matbaa yazısı olmayan bizzat kişinin kendi eli ile yazdığı yazı türüdür. Rik’â Türklerin ortaya çıkardığı bir yazı türüdür. Türk el yazısı rik’âdır.  Kolay ve hızlı yazmaya elverişli olduğu için el yazısına esas olmuştur. Son derece sarih, dik hatlı ve tok bir yazıdır. ‘Sin’ grubundaki harflerin dişlerinin kaldırılmasıyla oluşur. Ayrıca ikili ve üçlü noktalar düz bir çizgi ve çatal şeklinde bu yazı tipinde birleşir. İsterseniz bu rika türünü bir Osmanlıca  belge ile örneklendirelim.

 

OSMANLICA  RİK’A TÜRÜNE  BİR ÖRNEK

Atüfetlü Efendim Hazretleri

Üç yüz yirmi iki senesinde mektebi tıbbiye-i mülkiyede tahsilde iken ismine kura isabet etmiş ve sene- mezküre zarfında ikmali tahsil ile Safranbolu hastanesi eczacılığına muvazzafen bit tayin ol vakitden beri ifayı hizmet etmek de bulunmuş ise de mektebi mansüreden mezun etıbba ve eczacılar teklif olunan  bir memüriyeti kabulden imtina etmedikçe ve amadeten hizmet bulunmadıkça hükmen edayı hizmet ediyor nazarıyla bakılarak hizmeti askeriyelerince tazyik edilmeyip efradı mezüne meyanında bulundurmaları mukaddema ittihaz olunan usülden olduğu halde bilahare Kanun-i esasinin ilanıyla münfesih olan karar ve usül bulundurmaları cihet-i askeriyece hizmeti hükümet de müstahdem bulunan tabib ve eczacılara da bit teşmil bu kere bi fiil hizmeti devlet de bulunduğu halde sevkine lüzum gösterilmekte olup el yevm mer’iyyü’l- icra bulunan ahzı asker kanunun yirmi sekiz ve yirmi dokuzuncu maddelerinde mekatib aliye ve mektebi fünun tıbbiye-i  mülkiye mezunlarının hizmeti devlet de müstahdem bulundukça  efradı mezune meyanında bulunacaklarına dair sarahati katiyyeye ve hizmeti devletde müsdahdem mekatibi aliye mezunlarının hıdemati askeriyeleri hakkında meclisi umumiyece  bir karar vekanunun ademi mevcudiyetine göre memuriyeti resmiyesinden ahziyle sevki cihetine gidilmesi mucibi gadri olacağına binaen hak ve adle muvafık ve icabatı meşrutiyete mutabık bir karar ittihazı istidasını havi Safranbolu hastanesi eczası Mehmed Hidayet Efendi Mürsel-i arzı hal edel havale efendi müma ileyhin bil fiil ifayı hizmet etmekde olması hasebiyle efradı mezune meyanına idhali lazım geleceğinin Harbiye Nezareti Aliyyesine emrü işar buyrulmasının tarafı samilerine izbarı meclisi tıbbiye-i mülkiye ve sıhhiye-i umumiyeden ifade kılınmış  olmayla ifayı muktezasına müsaade-i Celileri rayikan buyrulmak babında emrü ferman hazreti men lehül emrindir.

Fi 26 Şa’ban sene 327 ve fi 19 Ağustos sene 325.

Meclis-i Tıbbiye-i Mülkiye ve Sıhhiye-i Umumiye Reisi

Besim Ali

OSMANLICA RİK’A” için bir yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bitnami