OSMANLICA NESİH YAZI TÜRÜNE ÖRNEK BELGE

OSMANLICA NESİH YAZI TÜRÜNE ÖRNEK BELGE

Nesih yazı türü nedir ?

Kûfi yazı çeşidinin biraz daha yumuşatılmasıyla ortaya çıkan yazı türüdür. Kûfiye göre, yazının köşeleri biraz daha yumuşatılmasıyla ortaya çıkan yazı türüdür. Daha çok Kur’an ve divan yazılarında kullanılan nesih bunların yanı sıra bazı kitabelerde, paralarda ve mühürlerde de kullanılmıştır. Nesih yazı türünün mimarları İbn-i Mukle ve İbn-i Bevvab olsa da, Osmanlı devleti bu türü Selçuklu Devletinden miras alarak geliştirmiştir.

OSMANLICA NESİH YAZI TÜRÜNE ÖRNEK BELGE

İ’lâm

161 numaralı Ayıntap Mufassalı

Husûs-ı âttiyü’l-beyânın mahallinde ketb u tahrîriri iltimas olunmağın savb-ı şerî’at-ı garrâdan me’zünen irsâl olunan Mevlânâ Abdurrahman Efendi

Medine-i Ayıntab’da Mustafa nâm sâhibü’l-hayrın hazret-i kutbü’l-‘ârifîn Monla Celâleddin kuddise sırruhu’l-azîzin rûhuyçün

Fukarâ ve dervişânına binâ eylediği kıbleten Ferruh Çavuş mülkü ve şarken ba’zen Mehmed bin Kasım mülkü ve ba’zen tarik-i âmm ve şimâlen

Eski Arasa demekle ma’rüf Atîk Kapân-ı dakik ile mahdûd Mevlevi Tekyesi’nin evkâfı mülhakâtından olan

Arasa Meydânı üzerine varub zeyl-i vesikada muharrerü’l-esâmî Müslimîn huzûrnda akd-ı meclis-i şer’i’âlî

Eyledikde mârrü’z-zikr Mevlevî Tekyesi’nin şeyhi ve bi’l-fi’l evkafının mütevellisi olan işbu bâ’isü’l-kitâb

Es-seyyid Eş-şeyh Mehmed bin Eş-şeyh Mehmed meclis-i ma’kûd-ı mezkûrda El-hâcc Ali Beşe ibni Mehmed Beşe nâm kimesne mahzarında bi’t-tevliye üzerine

Da’vâ ve takrir-i kelâm edün: “işbu ba’zen tekye-i mezbûre  ve ba’zen  tekye-i mezbûrenin vakıf dekâkîni ve şarken ve garben

Tarik-i âmm ve şimâlen Eski Arasa demekle ma’rûf atîk kapan-ı dakik ile mahdûd Arasa Meydanı mukaddemen  hîn-i

Tahrîrde defter-î cedîde hâli olmağla kurâ ve mezâri’den gelen arpa ve buğday bey’u şirâ olunacak mahal olub

Mûmâ  ileyhin fukarâ ve dervişânına kemakân bir tekye binâ ve vakf-ı havâs olunub fermân-ı âlişân muktezâsınca

Fukarâ ve dervişân dekâkinleri ve arpa ve uğday arasası ve gayrîden evkâflarıyla tevcîh ve tashîh olunub

Şeyhi ve mütevellîsi olandan gayrı ümenâ ve mültezim ve esnâf şeyhlerinden bir kimesne bu nev’îyle narh ve resm ve tarh deyu dahl

Olunmamak bâbında sene semâne ve erba’în ve elf Rebî’i’l-âhirinin selhinde hatt-ı şerifle tevcîh olunub şeyh-i mezûrdan gayrı

Bir kimesne dahl etmeyüb fukara ve dervişân tasarruf kılalar deyu tekye-i merkûmenin evkâfı mülhakâtından olduğuna cennet-mekân

Firdevs-âşiyan merhum ve mağfurun leh sultan Murad Hân tâbe serâhu hazretleri hatt-ı şerifiyle mu’anven cânib-i vakfdan zabt

Ve tasarruf oluna gelmiş iken mezbûr El-hâcc Ali Beşe işbu Eski arasada Atîk Kapân-ı Dakîk’e muttasıl bir bâb mülk dükkânın

Önünde vakf arasa meydânından tûlen beş zirâ’ve’arzen üç zirâ’ arzı dükkânını tevsî’ içün zabt ve bir seki

İnşâ etmek murâd ider su’al olunub işbu yedimde olan hatt-ı hümâyûn mûcebince arasa-i merkuma tekye-i mezbûrenin evkâf-ı

Mülhakâtından olub ve mezbûr El-hâcc Ali Beşe’nin zabt ve binâ murâd eylediği ‘arz-ı mezkûr arasa-i merkûmeden olmağla seksen seneden

Mütecâviz tekye-i mezbûrede şeyh ve mütevelli olanlar zabt ve tasarruf eylediklerini vukûf-ı tâmmı olan bî garaz sıkâtı Müslimînden istihbâr

Olunub mezbûrEl-hâcc Ali Beşe’nin kasr-ı yedine ba’de’t-tenbîh hüccet-i şer’iyye olunmak matlûbumdur  deyu kelâmına mutâbık bir kıt’a

Hatt-ı hümâyun ibrâz eyledikde gıbbe’s-su’al; mezbûr El-hâcc Ali Beşe cevâbında “zabt ve binâ murâd eylediğim ‘arz hâliye olub

Kimesnenin zabt ve tasarrufunda olmamağla dükkânın önünde bir seki binâ etmek murâd etmiş idim deyu ıkrâr lâkin “ ‘arz-ı mezkûr-ı mahdûd

Prof. Dr. Yılmaz KURT  

 

OSMANLICA NESİH YAZI TÜRÜNE ÖRNEK BELGE” için bir yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bitnami