OSMANLICA MEZAR TAŞLARI

OSMANLICA MEZAR TAŞLARI


Vüzerâ-yı âzâmdan Sivas
Vâlisi el-hac Hasan Halim
Hasan Hilmi Paşa Hazretleri’nin mahdûmu
Olub o cihettemüddet-i ömrünü ikmâl
Eyleyen Muhammed Celâleddin
Begin Medfen-i Mahsusudur

Rızâen-Lillah El-Fâtiha
1315-1317

âh kim bu âlem içre ben de şad olmadım

Derdime derman aradım bir ilâcın bulmadım

Geçti ömrüm sıhhat yüzünü görmedim

Bir misafir gibi geldim bunda mihman olmadım

Topaloğlu merhum Eyüp Ağa’nın ruhu içün el-Fatiha.sene 125

Hüvelbakî fuhulî ulemayı alam ve meşahiri

Fuzalayı benamdan deraliyyede

İki defa tekmili neşri ulum

Edib Anadolu müftisi memuriyeti

Hayriyesiyle baliyye kazasında

pazar köyü nam mahalde vedai

alemi fena ve irtihali darı beka eden

ve sadri izamdan merhum ve mağfurun leh

Çerkeşi Mehmed efendi ruhiyçün

El Fatiha sene 1256 fi 19 ramazan

Hüve’l-Bâkî
El çeküb cümleden itdim bekâya rıhleti

Terk idüb geriye mâl (u) mülkü devleti

Kim gelüb kabrim ziyâret iden ihvân

Okusunlar rûhum içün Kul hüva’llah âyeti

Arabgirli Şeyh oğlu Hacı İbrahim Ağa’nın

Oğlu merhûm Süleyman Kavvas rûhuna Fâtiha

Ey zâir hüve’l bâgî
Bu kabirde medfûn-ı hâk olan
Kibâr Memiş ağa ahfâdından
Ali Bey Ehli Kibar Osman Ağa Kerîmesi Safiyye Hanımdır.
Fâtihayı der-bağ itmeyiniz

Hüve’l-bâkî
Bu cihanda bulmadım hiç rahatı
İhtiyar ettim anın içün rıhleti
Gelen gülmez, gülen dahi gülmeye
Zevkine değmez bu cihanın mihneti
Dâr-ı dünya bir misâfirhânedir
Aklı olan benden alsın ibreti

Hüve’l -Bâkî
Kutb’ul Ârifîn Gevs’ül vâsılîn
Hazret-i Hüdâi sülalesinden
Mürşid’üssâlikîn
Melce-i ehi yakîn Hazret-i
Nasûhi evladlarından
El-Hac Şükrü Abdürrahim
Efendinin halîlesi merhûme
Şerife Cemile hanım Rûhuyçün
El Fatiha
9 C. (Cemaziyelahir) sene 1248

Bakıp geçme ricam budur ey Muhammed ümmeti
Mevtanın diriden bir Fatiha minneti

Yâ İlâhi ol mübârek ism-i pâkın izzeti
Hem Resûlün Fahr-i Âlem Şâh-ı Kevneyn hürmeti
Eyle kabrim bag-i cennet yâ ilâhe’l âlemin

Gece gündüz eylesinler hûr gılmân hizmeti

Sene 1309

Yâ Hû
Hâdimü’l-fukarâ eş-Şeyh

tarîk-i Sa’diyye’den
Said Efendi’nin mahdûmu
merhûm ve mağfûr
es-Seyyid Hafız Ali Sa-
-deddin rûhiyçün Fâtiha
Fi 22 Ş (Şa’bân) sene 1252

Hüve’l-baki
Beni kıl mağfiret ey rabb-i Yezdan
Bihakk-ı arş-ı azam nur-ı Kur’an
Gelüb kabrim ziyaret eden ihvan
İdeler ruhuma bir Fatiha ihsan

OSMANLICA MEZAR TAŞLARI” için bir yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bitnami