OSMANLICA MEKTUP ÖRNEĞİ

OSMANLICA MEKTUP ÖRNEĞİ

Bab-ı Ali
Nezaret-i umur-ı hariciye
tercüme odası
aded
Hariciye nezaretine 23 teşrinievvel 99 tarihiyle Paris sefaret-i seniyyesinden varid olan 438 numrolu tahriratın tercümesidir.

Şehr-i halin beşi tarihli tahrirat-ı aliyye-i asafanelerine cevabdır.

1900 senesi meşher-i umumisinde ki Osmanlı ziraat şubesinde memalik-i şahanenin ham mahsulatıyla işlenmemiş
madenlerin teşhiri hakkındaki fikr ve tasavvurun mevki-i icraya vaz’ı esasen memalik-i ziraiyeden madud olan ülkemizin
hame olduğu tabiye hakkında halkça doğrusu bir fikir husulüne badi olacağı ve muamelat-ı ticariyemizin tevessü ve terakkisini intac
eyleyeceği tabiidir fakat bunların teşhirine muktezi masraf tamamıyla şirket-i müteahideye tahmil edilemez vakıa
tasavvur-ı mebhusun hız-ı fiile vazı içün icab eden ebniyenin inşa ve idaresi hususu doğrudan doğruya şirket-i mezkureye
aid olub hükümet-i seniyyenin bu bab da bir gûne masraf ihtiyarına mecburiyeti yoğ ise de teşhir edilecek eşyanın tedarik
ve irsali ve mahallerine vazı masarifiyle tekrar memalik-i şahaneye iadeleri masarifi tabii devair-i aidesine aiddir
Binaenaleyh ziraat şubesindeki yerimiz pek cüzi olduğu cihetle mahsulat-ı mebhuseyi teşhir ,çün bulabileceğimiz mahall gayet
dar olacağı aşikar olmağla beraber mahall-i mezburun nihayet ne vüsatda olabileceğini ala vech üs sıhha anlar anlamaz
evvel-i emirde mahsulat-ı mezkureden beherinin masarif-i teşhiriyesi neye baliğ olacağını mübeyyin bir keşif defteri tanzimi muktezidir.
emr ü ferman hazret-i menlehül emrindir.

OSMANLICA MEKTUP ÖRNEĞİ” için bir yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bitnami